Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 3

Trots att antalet asylsökande till Sverige fortsätter att minska är läget fortfarande ansträngt inom vissa områden, däribland boende, ensamkommande barn, socialtjänst och skola. Den tidigare akuta hanteringen av flyktingsituationen övergår nu till långsiktig linjeverksamhet.

MSB bedömer att de ansvarsförhållanden för myndigheter och andra aktörer som uppstod under hösten nu har blivit klargjorda. Därför ställer flera aktörer om för att långsiktigt ta hand om de asylsökande som kom under 2015, samt för att behålla beredskapen om antalet asylsökande snabbt skulle öka igen.

Boverket bedömer att över 700 000 bostäder behöver byggas i Sverige till år 2025. Samtidigt räknar Migrationsverket med att man under våren 2016 kommer att behöva cirka 20 000 nya platser på asylboenden.

Inom skola, förskola och Svenska för invandrare är läget fortsatt pressat och i flera län är det kö till olika skolverksamheter. Socialstyrelsen bedömer samtidigt att situationen inom främst primärvården, tandvården, psykiatrin och elevhälsan kommer att vara ansträngd under 2016.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.

Källa: MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: