Publicerades

Lärdomar efter skogsbranden i Västmanland

Erfarenheterna efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visar att det finns viktiga lärdomar att dra för landets krisberedskap. Detta enligt MSB som har analyserat många olika utredningar om branden. I dag torsdag 31 mars överlämnas myndighetens rapport till regeringen.

I rapporten till regeringen lämnar MSB åtta förslag till åtgärder, bland annat:

  • Förändra principerna för samhällets krisberedskap, så att de tar sikte på ansvar, samverkan och handling (i stället för ansvar, närhet och likhet).
  • Förbättra förutsättningarna att kraftsamla resurser vid krishantering genom ett operativt anslag och en tydligare roll för MSB när det gäller prioritering av förstärkningsresurser.
  • Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för den kommunala räddningstjänsten.
  • Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser, med fokus på att reglerna ska bli mer flexibla och bättre anpassade till behoven vid omfattande räddningsinsatser.

Borttagen länk -  Så arbetar MSB vidare

MSB beskriver också i rapporten hur myndigheten själv kommer att fortsätta arbetet för att stärka och utveckla krisberedskapen i samhället. Följande åtgärder anser MSB är av särskild vikt för myndigheten att arbeta vidare med:

  • Vidareutveckla gemensamma grunder för samverkan och ledning, med inriktning mot ett sammanhållet nationellt samverkans- och ledningssystem
  • Vidareutveckla olika nationella förstärkningsresurser inom områden som stöd till samverkan och ledning, räddningsledning, geostöd och Rakelstöd.
  • Vidareutveckla övningsverksamheten inom områden med identifierade förmågebrister.
  • Vidareutveckla övrigt stöd inom området skydd mot olyckor, inklusive MSB:s utbildningsverksamhet.

I många fall har MSB redan påbörjat eller genomfört arbete för att möta de behov som kommit fram i rapporten.

Borttagen länk -  Här finns MSB:s pressmeddelande

Borttagen länk -  Mer om rapporten på regeringen.se

Borttagen länk -  Här finns rapporten ”Ansvar, samverkan, handling

Borttagen länk -  - Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK)”

Borttagen länk -  Mer om det svenska krishanteringssystemets nuvarande tre grundprinciper

Borttagen länk -  Krisinformations sida om skogsbranden i Västmanland

Källor: MSB, Regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: